Yazılım Danışmanlık Hizmeti

Yazılım Danışmanlık Hizmeti

Mevcut Durum Analizi

Yazılımın kullanılacağı birimlerdeki formlar ve alınan raporlar incelenir.
Firma için kayıt altına alınan veriler tespit edilir.
Kayıt ortamları ve kullanılan yazılımlar not edilir.
Yazılım da oluşturulan işleyişin gerçekte uygulanan işleyişle ne kadar örtüştüğü incelenir. Yönetim kademesi ile görüşerek yönetime sunulan raporlar not edilir.

Hedeflenen Durum Raporu

Birimlerin ve yönetimin talebleri not alınır.
Fvs Teknoloji olarak bu notları kendi bilgi ve tecrübemizi de devreye sokarak firma da olması gereken veri toplama, işleme, rapor oluşturma ve iş akış süreçlerinin yanında yönetim sistematiğine yönelik tavsiye, tespit, teşhis ve tenkitleri ana hatlarıyla bir rapor haline getirerek yönetime sunar.
Yönetimin raporu onaylamasından sonra Sistem modelleme aşamasına geçilir.

 Sistem Modelleme

Mevcut durum analizi doğrultusunda firma işleyiş süreçlerinin her birinin yazılım üzerin de modellenmesi yapılır.
Bu aşamada, süreçlerin kullanacağı veri ve veri tanımlarının tespitleri yapılır.
Süreçlerin bir birleriyle olan ilişkileri, gönderip aldığı bilgiler, iletecekleri ve derleyecekleri veriler saptanır.
Veri giriş formları ve işlem fonksiyonları belirlenir.